Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Práce v bance

Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování. 

Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0001083

Termín realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Realizátor projektu: Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.

Partneři projektu:     Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

                                       Advaita, z. ú.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je přispět k sociálnímu začlenění osob ohrožených závislostí zvýšením jejich zaměstnatelnosti a práceschopnosti – umožnit jim praktický nácvik pracovních dovedností v chráněném prostředí tréninkových pracovních míst tak, aby měly bezpečný prostor pro zaměstnání a stabilizaci své životní situace.

Projekt přináší kombinaci individuální podpory (cílené sociální práce) a poskytnutí zaměstnání – tzn. reálnou možnost získat pracovní kompetence, naučit se dodržovat pracovní režim, komunikovat, vydělat si finanční prostředky pro vlastní obživu a zároveň mít prostor a podporu pro řešení svých dluhů z minulosti, hledání nového bydlení, finančního plánování, navazování nových (nerizikových) vztahů,  péče o své zdraví a volný čas bez drog. Součástí projektu je i podpora při vstupu na volný trh práce, kam tito lidé vstupují s reálnou pracovní zkušeností a jsou tak pro budoucí zaměstnavatele důvěryhodnější.

Projekt vytvořil 6 tréninkových pracovních míst – 4 místa v Nábytkové bance a 2 místa v Potravinové bance. Minimálně 18 osob z cílové skupiny tak během 3 let realizace projektu získá pracovní zkušenosti v délce 6 – 12 měsíců a individualizovanou podporu vedoucí ke změně i v dalších oblastech – bydlení, dluhy, zdraví, vztahy.

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci Advaity, z. ú. s Potravinovou a Nábytkovou bankou v rámci pracovních terapií klientů sociálních služeb a posiluje předávání zkušeností i na peer úrovni, tzn. od osob, které mají stejnou životní zkušenost a již několik let abstinují a pracují.

PRO KOHO JE POMOC URČENA? 

  • Osoby ohrožené na trhu práce z důvodu kumulace znevýhodnění – dlouhodobá nezaměstnanost, ohrožení závislostí, osoby se záznamem v rejstříku trestů, osoby předlužené
  • Konkrétně osoby závislé na užívání návykových látek a patologičtí hráči, kteří prošli léčbou, abstinují nejméně 3 měsíce, jsou rozhodnuti i nadále abstinovat a jsou uživateli (klienty) některé registrované sociální služby poskytované partnerem projektu – Advaita, z. ú.

JAKÉ VÝSLEDKY PROJEKT PŘINESE

  • 6 tréninkových pracovních míst na plné úvazky v Potravinové a Nábytkové bance
  • 18 osob získá zaměstnání na plný pracovní úvaz na dobu 6 – 12 měsíců
  • Posílení personálních kapacit Potravinové a Nábytkové banky

Realizace projektu přispívá k naplňování opatření 5.1.2. Plánu sociálního začleňování Liberec

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

KONTAKTY:

Jitka Večerníková – ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje, z. s.

Email: vecernikova@nbliberec.cz

Tel: 725 583 184